nobrashfestivity: Remy Charlip, illustration f…

nobrashfestivity:

Remy Charlip, illustration for A Day of Summer by Betty Miles, 1961

more