nobrashfestivity: Marcel Duchamp, 1963

nobrashfestivity:

Marcel Duchamp, 1963